הסכם התקשרות ספק עם מייפלקסיטי בע"מ

מייפלקסיטי בע"מ, ח.פ. 515811347 ("פלקסיטי") פיתחה פלטפורמה אינטרנטית ("הפלטפורמה") המאפשרת חיבור בין חברות ועובדי חברות ואנשים פרטיים, לספקים המספקים תכנים לפעילויות אונליין ופעילויות פרונטליות ("השירות").

 

ההסכם כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות, אך מתייחס לכל המינים.

הסכם זה בא להסדיר את עקרונות ההתקשרות בינך, הספק, לבין פלקסיטי, בכל הקשור לשירות. המבוא להסכם זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו. כותרות הסעיפים נועדו לנוחיות הקריאה בלבד, ואין להיעזר בהן לצורך פרשנות.

 

תיאור השירות

פלקסיטי הינה פלטפורמה המחברת בין חברות ועובדיהן לבין ספקים בתחומים שונים המספקים פעילויות אונליין\פרונטליות. פלקסיטי מקשרת בין הספקים לחברות לצורך ביצוע הפעילויות ובכך מסייעת לספקים להגדיל את ההכנסות שלהם ולהגיע לקהל איכותי נוסף של עובדי חברות ואנשים פרטיים. פלקסיטי תעשה את מירב המאמצים להפנות ספקים בתחומים שונים לחברות ועובדיהן.

התהליך בקצרה

ספק שנירשם לשירות פלקסיטי ויעדכן את הפרופיל שלו דרך אתר האתר של פלקסיטי, יקבל מפלקסיטי זימונים עם לינק לפלטפורמת וידאו להעביר פעילויות אונליין לעובדי חברות, או שיקבל הודעה על פעילות פרונטלית, על פי דרישה.

 הספק יעדכן כל שינוי במידה ויהיה בפעילות שתואמה איתו, במייל לפלקסיטי office@flexity.io .

הספק יעביר את הפעילות בזמן, במקום או בפלטפורמה שניקבעה ויוציא לפלקסיטי דרישת תשלום או חשבונית בסוף כל חודש לגבי האימונים שביצע באותו חודש, פלקסיטי תשלם לספק עד ה-30 לחודש הבא.

אחריות הספק

 באחריותו של הספק לעדכן את הפרופיל שלו כספק פלקסיטי בפלטפורמה במידת האפשר או במייל ל-office@flexity.io יחד עם כל הפרטים הרלוונטיים והמדויקים של הפעילויות המועברות על ידו כולל עדכון שוטף של הזמינות שלו לפעילויות במידה ויש שינויים. באחריות הספק לדווח לפלקסיטי על הדרישות לקיום הפעילויות שלו כגון כמות המתאמנים באימון שחייבת להתאים לפוליסת הביטוח של הספק באם נדרשת כזאת. משך הפעילות, גודל וסוג החלל הנדרש לפעילות, למי מתאימה הפעילות, אביזרים נוספים אם נדרשים, אישורי בריאות במידת הצורך וכו'.

כאשר מדובר בפעילות פרונטלית- יגיע למקום הפעילות לפחות 10 דקות לפני הפעילות ויוודא שהמקום שניקבע לפעילות מתאים לאופי הפעילות, אין לקיים את הפעילות במידה והספק חושש שהמקום אינו מתאים או ראוי להעברתו, ספק שיפסול את מקום הפעילות ידווח על כך לפלקסיטי מידית.

יוודא שהאנשים שיגיעו לפעילות מתאימים לאופי הפעילות. באימונים יוודא הספק כי יש ברשותם אישור רפואי אם נדרש ויסביר להם על האימון ודרגת הקושי או הגבלות אם יש. מתאמן לא ישתתף בפעילות במידה והמאמן סובר שהוא אינו מתאים לפעילות, ועל המאמן לדווח לפלקסיטי ללא דיחוי אודות סיבת פסילת המתאמן, במידה ומתאמן ידווח על בעיה רפואית כלשהי תוך כדי הפעילות, על הספק להתאים עבורו את הפעילות או לבטל את השתתפותו בו.

האחריות על העברת הפעילות היא של הספק בלבד. ככל שתיווצר מניעה למתן השירותים בהתאם לנדרש על פי הסכם זה, יודיע על כך הספק מידית לפלקסיטי.

יופיע בלבוש ראוי התואם את מקצועו וינהג במשתתפים בפעילות בכבוד ויהיה סובלני כלפיהם.

ידאג שברשותו תעודות הסמכה מתאימות לאופי הפעילות, ביטוחים בתוקף התואמים את אופי הפעילות והסיכון הכרוך בפעילות אותה הוא מעביר למשתתפים ולצדדים שלישיים (למשל ביטוח אחריות מקצועית וביטוח צד ג'), תעודת מגיש עזרה ראשונה לספקים המעבירים פעילות גופנית למשתתפים. וכן ידאג לאישורים הרלוונטיים לקיום האימונים. הספק יהיה אחראי לכל מעשה או מחדל שלו או של אילו מעובדיו או כל הפועל בשמו או מטעמו, ויישא במלוא האחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה ממעשה או מחדל כאמור. הספק יפעל על פי החוק ויקפיד לשמור על זכויותיהם של צדדים שלישיים כגון מתאמנים אחרים, בעל המקום בו נערכה הפעילות, עוברי אורח, הרשויות ואחרים. הספק יוודא כי הכיסוי הביטוחי תואם את כמות המשתתפים בפעילות שהינו מעביר.

ייצג את פלקסיטי בצורה מכובדת על פי ההנחיות שיקבל מפלקסיטי כולל גם מסרים ולבוש במיתוג של פלקסיטי במידה ויתבקש.

לא יתחייב בשם פלקסיטי בכל אופן או צורה שהוא ולא יציג עצמו כמי שרשאי לעשות כן, אלא אם כן כאמור פלקסיטי התירה לו במפורש לעשות כן מראש ובכתב. הספק יישא בכל העלויות שתיגרמנה לפלקסיטי בגין הפרה כאמור, ופלקסיטי תהיה רשאית לקזז מכל תמורה לה יהיה זכאי הספק על פי הסכם זה, את סכום העלויות שתישא בהן. יובהר כי אין באמור כדי לגרוע מכל סעד אחר לו תהיה זכאית פלקסיטי על פי הדין או הסכם זה. יובהר כי לא קיימים יחסי עובד מעביד בין הצדדים.

מצהיר שהוא ספק מוסמך מטעם גוף מוכר במידה ונדרשת הסמכה מחייבת, ויציין בפלטפורמה את שם הגוף המסמיך, ואת תאריך הסמכתו. ספק מצהיר כי לא הוגשו נגדו תביעות או תלונות כלשהן שעניינן רשלנות בקשר עם עבודתו, והספק מתחייב לדווח לפלקסיטי באופן מידי על כל תביעה ו/או תלונה כאמור שתוגש נגדו. הספק לא יפלה (בכלל זה בתנאים ובטיב הפעילות) בין המשתתפים שהגיעו לפעילות באמצעות הפלטפורמה לבין משתתפים אחרים. הספק מצהיר ומתחייב, כי אין לו ולא יהיו לו כל זכות, לרבות זכות קניין רוחני, בקשר עם הפלטפורמה או השירות (ותוצריהם), ואלו יהיו הקניין הבלעדי של פלקסיטי (או של כל ישות אחרת, לפי החלטת פלקסיטי על פי שיקול דעתה הבלעדי). הספק מתחייב לשמור בסודיות מוחלטת על כל מידע מסחרי ומקצועי של השירות ושל גופים ולקוחות הקשורים לשירות, שהגיע לידיעתו או מי מטעמו (לרבות עובדיו וקבלני משנה מטעמו) עקב או במהלך ביצוע הסכם זה, בין אם הגיע באקראי ובין אם בדרך אחרת, ולא להעביר, למכור, למסור או לפרסם כל מידע כאמור לכל צד ג' שהוא, או להשתמש, לנצל, או לגלות את המידע האמור, בין אם בתמורה ובין אם ללא תמורה. בתוך כך, הספק לא יעביר פרטי משתתפים או מידע אחר מהפלטפורמה לשום גורם ללא אישור בכתב ומראש מפלקסיטי. הספק מתחייב לא לעבוד ישירות מול משתתף שהגיע מפלקסיטי ולא לגבות ממנו כספים, לא להציע לו שירותים כלשהם מחוץ לפלטפורמה, ולא לשדלו לסיים או לצמצם את קשריו עם פלקסיטי.

משתתפים מתבקשים לדרג את הספקים והפעילויות בפלטפורמה ולכתוב עליהם חוות דעת. פלקסיטי תהיה רשאית להציג את דירוגי הספקים ואת חוות הדעת של המשתמשים בפלטפורמה. פלקסיטי לא תישא באחריות על אמינות הדירוגים וחוות הדעת.

לא יעקוף את פלקסיטי ולא יעבוד ישירות מול חברות אשר בהסכם עם פלקסיטי, סעיף זה תקף למשך שנתיים מסיום ההסכם ופלקסיטי תהיה רשאית לחייב את המאמן בפיצוי במידה והמאמן הפר התחייבות זו.

הפיצוי יהיה על סך 500 לכל פעילות שהספק העביר בחברה אשר הייתה בהסכם עם פלקסיטי.


 

אחריות פלקסיטי

תעשה את מירב המאמצים לשבץ את הספק לפעילויות אולם אינה יכולה להבטיח את תדירות הפעילות והיקף השעות התלויים בחברות המזמינות.

לשלם לספקים עבור הפעילויות שהעבירו בהתאם להסכם זה.

 אינה אחראית על התאמת המשתתף לפעילות, במקרה של פעילות גופנית, על הספק לוודא עם המתאמן את התאמתו לאימון ולוודא שמילא הצהרת בריאות וכי אכן כשיר לפעילות גופנית.

בפעילות פרונטלית- אינה אחראית על המקום בו תועבר הפעילות בחברה או על כל נושא תשתיתי ואמצעי אחר בחברה, הספק כאמור ידווח לפלקסיטי במידה ונתקל בבעיה כל שהיא.

פלקסיטי הינה פלטפורמה מקשרת בין ספק לחברה ועובדיה ואינה המעסיק של הספק או העובד בחברה ו\או מתאמן ואין לה אחריות לגבי שום נושא הקשור להתנהלות החברה. 

ביטול פעילות

במקרה של ביטול פעילות ע"י חברה בפחות מ-24 שעות לפני הפעילות יקבל הספק מפלקסיטי פיצוי חד פעמי של התשלום הקבוע מראש בעבור הפעילות. עבור ביטול שלא ביום הפעילות, לא יקבל הספק פיצוי.

במקרה של ביטול אימון ע"י חברה בפחות מ-12 שעות לפני הפעילות, יקבל הספק מפלקסיטי פיצוי חד פעמי של התשלום הקבוע מראש בעבור הפעילות. עבור ביטול שלא ביום הפעילות, לא יקבל הספק פיצוי.

 

ביטול פעילות על ידי הספק -  ספק שלא יכול להופיע לפעילות שנקבעה לו מראש בלו"ז החודשי או מעוניין לבטל פעילות שתואמה, באחריותו למצוא מחליף עם העדפה לספקים שעובדים עם פלקסיטי. פלקסיטי תהיה רשאית לפסול ספק מחליף על פי שיקול דעתה הבלעדי בלבד וללא צורך במתן הסברים לספק המבקש למצוא מחליף.

הואיל והספק לא הגיע לפעילות אשר נקבעה לו בלו"ז לאחר שאישר את שיבוצו, הספק יצטרך לתת פעילות על חשבונו כפיצוי לחברה (על פי מחויבות פלקסיטי לחברה). ספק שלא ירצה לתת פיצוי ועקב כך פלקסיטי תיאלץ לפצות את החברה, יקוזז הפיצוי מהתשלום הקרוב לספק (במידה ויש) ותישקל המשך עבודתו עם פלקסיטי.

פלקסיטי תצבור מידע לגבי ביטולים של ספקים ושומרת לעצמה את הזכות להתריע אם ביטל המאמן מספר חריג של אימונים, ובמקרה זה שומרת פלקסיטי את הזכות לחסום לספק את השירות לזמן מוגבל או תמידית.

במקרה של ביטול כתוצאה מ"כוח עליון", יתואם מועד חלופי בהסכמת כל הצדדים.

התמורה ותנאי תשלום

התמורה: הספק יקבל תשלום בש"ח על פי הסכמה במייל בהסכמת פלקסיטי והספק, הסיכום יהיה עם נציג פלקסיטי במייל office@flexity.io

הספק ישא בעצמו בהוצאות הקשורות לפעילויות כגון נסיעות, ציוד, ביטוח. מעבר לתמורה, הספק לא יהיו זכאי לכל תשלום או החזר הוצאות מפלקסיטי.

הספק יישא בכל התשלומים הנדרשים על-פי דין, שינבעו מהעברת הפעילויות וקבלת התמורה, לרבות תשלומים לרשויות המס וההוצאות בהם יישא בקשר עם משתתפים בפעילויות. הספק יהיה אחראי באופן בלעדי לכל הדיווחים, העברות הכספים וכל חובה אחרת על-פי דין, בקשר עם חבויות המס האמורות, וישפה את פלקסיטי בגין כל דרישה כאמור.

בכל סוף חודש יעביר הספק לפלקסיטי חשבונית ו\או דרישת תשלום על סך הפעילויות שהעביר באותו חודש, פלקסיטי תשלם לספק עד ה-30 לחודש הבא בהעברה בנקאית לחשבון הבנק הר"מ או צ'ק לפי בחירתו בניקוי עמלת ההעברה אם קיימת.

פרטי חשבון הבנק להעברת התשלום:

לאחר סיכום על התשלום לפעילות, יישלחו פרטי חשבון הבנק ע"י הספק לנציג פלקסיטי במייל- office@flexity.io

 יצוין כי במידה וההסכם של פלקסיטי עם חברות מסוימות כולל תנאים שונים או נוספים יובא הדבר לידיעת הספק שיוכל להסכים או לדחות את התנאים.

 

תנאים כלליים

לא קיימים יחסי עובד מעביד בין הצדדים אלא אם יסוכם אחרת במסגרת הסכם העסקה נפרד.

תוקפו של ההסכם מיום חתימת ההסכם למשך שנה. במידה והצדדים לא הסכימו אחרת מראש ובכתב תקופת ההסכם תחודש לשנה נוספת באופן אוטומטי. כל אחד מהצדדים יהיה רשאי להודיע על סיום ההסכם בהודעה בכתב ומראש של 30 יום. בכל מקרה של הודעה כאמור לעיל, על כל צד להשלים את התחייבויותיו שהתגבשו קודם לסיום ההסכם, אלא אם הצד השני ויתר על כך בכתב. על אף האמור לעיל, ומבלי לגרוע מכל סעד לו זכאית פלקסיטי על פי דין או הסכם זה, תהיה פלקסיטי זכאית לסיים הסכם זה באופן מידי (ללא צורך בהודעה מוקדמת) ולפי שיקול דעתה הבלעדי בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן: (א) הספק הפר הסכם זה; (ב) הוגשה תלונה של מתאמן או צד שלישי כנגד הספק; (ג) הספק ביצע מעשה תרמית או מסר מידע כוזב או פעל בניגוד להוראות פלקסיטי; או (ד) הספק אינו כשיר לביצוע השירותים או הספק נמנע ממתן השירותים בהתאם לנדרש על פי הסכם זה.

כל שינוי, ויתור, או אי מימוש זכות על פי הסכם זה יהיו בתוקף רק אם נעשו במסמך חתום ע"י שני הצדדים. ויתר או נמנע צד להסכם זה לצד השני על הפרה או על אי קיום של תנאי אחד או יותר מהסכם זה, לא יחשב הדבר כהצדקה להפרה נוספת או לאי קיום של תנאי אחר מהסכם זה ולא תפורש כוויתור עליו. הספק אינו רשאי להמחות או להעביר לצד שלישי כלשהו את זכויותיו או התחייבויותיו מכוח הסכם זה, כולן או חלקן, אלא בהסכמת פלקסיטי מראש ובכתב. פלקסיטי תהא רשאית להמחות או להעביר את זכויותיה או התחייבויותיה מכוח הסכם זה, כולן או חלקן, לצד ג' כלשהו, ובלבד שלא ייפגעו זכויותיו של הספק. כל הודעה תימסר לצד השני באמצעות מייל וייחשב כהתקבל לאחר יום עסקים אחד.

היה וייקבע, בהתאם להוראות הדין החל, כי סעיף מסוים בהסכם זה או בנספחיו הינו בטל או בלתי ניתן לאכיפה, לא תשפיע קביעה זו על תוקפם של יתר סעיפי הסכם זה. על הסכם זה יחול הדין בישראל ותביעות תוגשנה אך ורק לבית משפט בעל סמכות עניינית אשר מקום מושבו בתל אביב. הסכם זה ממצה את המוסכם בין הצדדים, ולא תהיה כל נפקות למשא ומתן, הצהרה, מצג, התחייבות או הסכמה, אשר נעשו, אם נעשו, בין בכתב ובין בעל-פה, בין במפורש ובין משתמע, בין הצדדים עובר לחתימת הסכם זה באמצעות הפלטפורמה.

בכל מקרה של מחלוקת בין ספק למשתתף בפעילות, על הספק לפנות ללא דיחוי לפלקסיטי ולא לנקוט בפעולה כלשהי אלא לאחר קבלת התייחסותה.

בזאת הספק מסכים לתנאים הנ"ל.